Privacyverklaring

Algemeen

INSPIRE, Sourcing Solutions (hierna ‘INSPIRE’) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. INSPIRE gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van INSPIRE te maken hebben. INSPIRE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Deze Privacyverklaring van INSPIRE is van toepassing op deze website. In deze privacyverklaring legt INSPIRE gevestigd te (1327 AA) Almere aan de Veluwezoom 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74445502, uit welke persoonsgegevens INSPIRE verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van INSPIRE of wanneer u anderszins contact heeft met INSPIRE (bijvoorbeeld via e-mail of via de vacature-inschrijfformulier en/of contactformulier op de website van INSPIRE, legt INSPIRE de door u opgegeven gegevens vast. INSPIRE bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van https://inspire-group.nl anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met INSPIRE te delen.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ten behoeve van onze dienstverlening. Bij het verstrekken van de persoonsgegevens, is de verstrekker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de verstrekte gegevens.

  • NAWT gegevens
  • Contactgegevens
  • Geboortegegevens, nationaliteit, geslacht
  • CV, informatie over opleidingen, arbeidsverleden en referenties
  • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou

Doeleinden INSPIRE gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, maar kunnen wel gedeeld worden met dochterondernemingen en/of met potentiele werkgevers/opdrachtgevers waarvoor u solliciteert. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van INSPIRE of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van INSPIRE naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief

INSPIRE informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening en nieuwe vacatures door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

INSPIRE draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn: – de website van INSPIRE is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; – toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en, – alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

INSPIRE maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Met deze cookies slaan we gegevens op uw computer. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Maar deze cookies zorgen er wel voor, dat we onze boodschap nog persoonlijker voor u maken. En dat doen we graag. U kunt deze cookies altijd weer zelf van uw computer verwijderen. Dit doe u bij de voorkeuren in uw browser.

Derden

Derden hebben geen toegang tot de door INSPIRE geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Een overzicht van de wijze waarop zij omgaan met uw anonieme en bekende gegevens vind u hier:

  • Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Maximale bewaartermijn gegevensbehoud Google Analytics

We bewaren analytische gegevens in Google Analytics, maximaal 26 maanden.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door INSPIRE worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met INSPIRE opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@inspire-group.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Tot slot kunt u een klacht indienen over de gegevensverwerking bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. INSPIRE behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met INSPIRE via info@www.inspire-group.nl.

Versie april 2019